Henvisningsrutine hukommelsespoliklinikken

Demensutredning ved Hukommelsespoliklinikken

Demensutredning skal i hovedsak foregå i primærhelsetjenesten, jf. Nasjonal faglig retningslinje om demens.

Utredningsverktøyet «Demensutredning i kommunehelsetjenesten» brukes i de fleste kommunene - www.aldringoghelse.no.  NEL har en god oversikt over legenes del: Demensutredning- lege.

I enkelte tilfeller kan det være nødvendig å henvise pasienten til videre utredning i spesialisthelsetjenesten. Eksempler på dette kan være:

 

Hukommelsespoliklinikken er en samlokalisering av geriatrisk og alderspsykiatrisk poliklinikk, i samarbeid med nevrologisk poliklinikk.
Elektronisk henvisning sendes til Geriatrisk avdeling.

Utfra opplysningene i henvisningen vil de så fordeles til den mest hensiktsmessige av de tre spesialitetene.
Gode henvisninger med relevante opplysninger er derfor viktig.

Innhold i henvisningen

Merk: Bildeundersøkelse av hjernen er obligatorisk, bla. for å avdekke om det kan foreligge reversible årsaker til kognitiv svikt som subduralt hematom, hjernesvulst eller normaltrykkshydrocefalus.  Det er derfor svært viktig at MR caput er utført før pasienten har time ved Hukommelsespoliklinikken. I rekvisisjonen bør fastlegen be om «vurdering med demensprotokoll». Da får man nevroradiologens beskrivelse av GCA (global cortikal atrofi), MTA (medial temporallappsatrofi) og Fazekas (gradering av hvitsubstansforandringer). Dersom MR er kontraindisert kan CT caput brukes i stedet. 

Hukommelsespoliklinikken er lokalisert i E-bygget ved psykiatrisk avdeling, SUS, Våland, i samme bygg som «Regionalt kompetansesenter for eldremedisin og samhandling» (SESAM). Geriatrisk-, alderspsykiatrisk- og nevrologisk poliklinikk vil fortsatt bestå med sine etablerte fagområde og spesialister på andre eldremedisinske områder innen hhv somatikk, psykiatri og nevrologi. For tilstander der det primært ikke dreier seg om demensutredning, vil disse poliklinikkene fortsatt være henvisningsadresse som tidligere. 


Henvisningsadresse til Hukommelsespoliklinikken:

Papirformat:

Hukommelsespoliklinikken, Geriatrisk avdeling

SUS

P.b. 8100, 4068 Stavanger

 

Elektronisk:

Helse Stavanger / Geriatrisk avdeling

 

Janecke Berle Thomsen                               Ivar Halvorsen

Overlege geriatrisk avdeling                       Praksiskonsulent